Mutual Funds Get Crushed by Brazil

Turmoil in Brazil is slamming U.S. mutual funds.